Help >
Tasks
PreviousNext

Task Name
SSIS Advanced File System Task Advanced File System Task
SSIS Amazon DynamoDB ExecuteSQL Task Amazon DynamoDB ExecuteSQL Task
SSIS Amazon Redshift Cluster Management Task Amazon Redshift Cluster Management Task
SSIS-Amazon Redshift Data Transfer Task Amazon Redshift Data Transfer Task
SSIS-Amazon Redshift ExecuteSQL Task Amazon Redshift ExecuteSQL Task
SSIS-Amazon-S3-Storage-Task Amazon Storage Task (Amazon S3)
SSIS-Azure-Blob-Storage-Task Azure Storage Task (Blob Storage) (** Only available for SSIS 2012 or higher ***)
SSIS Zip File Task Compression (Zip/Unzip) File Task
SSIS Download File Task Download File Task
SSIS Export CSV File Task Export CSV File Task
SSIS Export Excel File Task Export Excel File Task
SSIS Export JSON File Task Export JSON File Task
SSIS Export XML File Task Export XML File Task
SSIS-JSON-Parser-Task JSON Parser Task
SSIS-Logging-Task Logging Task
SSIS MongoDB ExecuteSQL Task MongoDB ExecuteSQL Task
SSIS Regex Parser Task Regex Parser Task
SSIS-Reporting-Services-Task-SSRS Reporting Services Task (SSRS)
SSIS-REST-API-Task REST API Web Service Task
ssis-salesforce-api-task Salesforce API Task
SSIS Send HTML Email Task Send HTML Email Task
SSIS SFTP Task SFTP Task
SSIS-Timer-Task Timer Task
SSIS Validation Task Validation Task
SSIS XML Parser Task XML Parser Task
SSIS-Postgresql ExecuteSQL Task Postgresql ExecuteSQL Task


Copyrights reserved. ZappySys LLC.